SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

ŚCIĄGI

TRADYCYJNE  ŚCIĄGI  PISANE  MALUTKIM  DRUKIEM  W  WĄSKICH  KOLUMNACH  DO  SCHOWANIA 
W  RĘKAWIE  LUB  GDZIEKOLWIEK


1 . PRAWO  KARNE - 10 zł 
     kary  i  środki  karne  w  kodeksie  karnym  i  kodeksie  wykroczeń
2 . PRAWO  KARNE -
10 zł
    
formy  zjawiskowe  i  stadialne  popełnienia  przestępstwa , okoliczności  wyłączające  bezprawność  czynu , 
     najważniejsze  definicje  z  prawa  karnego  m.in. przestępstwo , wykroczenie , czyn  zabroniony

3 . PODSTAWOWE  POJĘCIA  Z  PAŃSTWA  I  PRAWA - 20 zł 
    
definicje , teorie , koncepcje , pojęcia
4 . PRAWO  PRACY -
20 zł
    
podstawowe  definicje , żródła  prawa  pracy , umowa  o  pracę - opis
5 . PRAWO  RZYMSKIE -
30 zł
     
rzymski  proces  cywilny - cały  opis
6 . UNIA  EUROPEJSKA  ( dwie  ściągi ) -
10 zł. , 20 zł.
    
 historia , prawo , organy , agencje
7 . POSTĘPOWANIE  ADMINISTRACYJNE  ( trzy  ściągi ) - 10 zł. , 20 zł. , 30 zł. 
     
definicje , organy , procedura , fazy  itd.
8 . ZARZĄDZANIE  KRYZYSOWE  I  BEZPIECZEŃSTWO  WEWNĘTRZNE - 20 zł.    
    
podstawowe  definicje
9 . ETAPY  POSTĘPOWANIA  KWALIFIKACYJNEGO  DO  SŁUŻB  MUNDUROWYCH - 10 zł. 
    
- Policja
     - Biuro  Ochrony  Rządu
     - Agencja  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego
     - Agencja  Wywiadu
     - Służba  Więzienna

10 . PRAWO  PRACY - 20 zł.
      
zagadnienia  z  prawa  pracy  i  ubezpieczeń  społecznych
11 . ZARZĄDZANIE  KRYZYSOWE -
10 zł.
       plan  główny , fazy  zarządzania , zadania  organów
12 . PRZESTĘPSTWO - 30 zł. 
       
definicje , znamiona , podział , formy , kontratypy , kary , środki  karne , wymiar  kary , zasady  odpowiedzialności  itp.
13 . KOMUNIKOWANIE  I  PRAWO  DO  INFORMACJI - 10 zł. 
      
definicje , elementy , funkcje  i  poziomy  komunikowania
14 . LOGIKA ( dwie  ściągi ) - 10 zł. ,
20 zł.

15 . SEJM  I  SENAT -
20 zł.
       
wybory , kadencja , organizacja , procedura , uprawnienia  itp.
16 . ŚRODKI  PRZYMUSU  BEZPOŚREDNIEGO - 20 zł.
       
rodzaje , podstawa  prawna , sposoby  użycia  itp.
17 . PRAWO  CYWILNE - 20 zł.
      
prawa  rzeczowe ( podział , źródła ) , własność  i  prawo  własności
18 . TRANSPORT - 10 zł.
      
23  pytania  i  odpowiedzi
19 . BEZPIECZEŃSTWO  WEWNĘTRZNE  I  JEGO  PODSYSTEMY - 10 zł.
      
12  zagadnień
20 . WYKŁADNIA  PRAWA - 10 zł.

21 . PRAWO  KONSTYTUCYJNE - 20 zł.
       
najważniejsze  organy  i  instytucje  prawne
22 . POLITOLOGIA - 20 zł. 
       system  partyjny  i  opozycja  w  PRL , system  partyjny  w  III  RP , myśl  polityczna  w  PRL  i  III  RP
23 . AGROBIZNES - 10 zł.
 

24 . UBEZPIECZENIA - 20 zł.

25 . FASZYZM - 10 zł.
       Włochy , Niemcy , Hiszpania
26 . STAN  WOJENNY  W  POLSCE , KAPITALIZM , SOCJALIZM , DEKOLONIZACJA - 10 zł.

27 . LOGISTYKA ( dwie  ściągi ) - 10 zł. , 20 zł.

28 . FINANSE  PUBLICZNE - 20 zł.

29 . KURS  WALUTOWY , BILANS  PŁATNICZY - 10 zł.

30 . MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI  EKONOMICZNE - 10 zł.

31 . MIĘDZYNARODOWY  PRZEPŁYW  KAPITAŁU - 10 zł.

32 . KURS  WALUTOWY , RYNEK  WALUTOWY - 10 zł.

33 . MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI  GOSPODARCZE - 20 zł.

34 . 100  LAT  ROZWOJU  GOSPODARKI  ŚWIATOWEJ ( 1870 - 1970 ) - 10 zł.

35 . TEORIE  KLASYCZNE  WYMIANY  MIĘDZYNARODOWEJ - 10 zł.

36 . RACHUNKOWOŚĆ  ZARZĄDCZA ( dwie  ściągi ) - 10 zł. , 20 zł.

37 . EKONOMIA ( dwie  ściągi ) - 10 zł. , 20 zł.

38 . ZARZĄDZANIE  STRATEGICZNE - 10 zł.