SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PLANY PRAC DYPLOMOWYCH

WSZYSTKIE  PO  30 zł.
1 . Przestępczość  nieletnich  w  ujęciu  prawnym  i  społecznym 
2 . Przestępczość  zorganizowana  w  Polsce  i  na  terenie  Unii  Europejskiej
3 . Działalność  policji  w  zakresie  zwalczania  patologii  społecznej  na  przykładzie  komendy  powiatowej 
     w  miejscowości  X
4 . Obowiązki  i  prawa  funkcjonariuszy  straży  granicznej
5 . Wpływ  patologii  społecznej  na  rozmiary  zjawiska  przestępczości  w  Polsce
6 . Wpływ  patologii  społecznych  na  bezpieczeństwo  i  porządek  publiczny
7 . Funkcje  i  zadania  policyjnej  izby  dziecka
8 . Zjawisko  współczesnego  terroryzmu  w  Polsce  i  na  świecie
9 . Posiadanie  i  zasady  użycia  broni  palnej  przez  funkcjonariuszy  policji
10 . Odpowiedzialność  karna  i  dyscyplinarna  funkcjonariuszy  policji
11 . Przestępstwo  prania  brudnych  pieniędzy  w  świetle  obowiązujących  przepisów  prawa
12 . Zwalczanie  i  przeciwdziałanie  zjawisku  agresji  i  przestępczości  stadionowej
13 . Kryminalistyczne  znaczenie  linii  papilarnych  w  ekspertyzach  daktyloskopijnych
14 . Przejawy  współczesnego  terroryzmu  na  świecie
15 . Kontratypy  w  prawie  karnym
16 . Status  prawny  i  zasady  działania  rzecznika  praw  konsumentów
17 . Stres  zawodowy
18 . Tymczasowy  Rząd  Ludowy  w  Lublinie  1918 r.  i  jego  manifest
19 . Metody  wyceny  papierów  wartościowych  na  wybranych  przykładach