SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

INNE .

ZALECENIE  KOMISJI  EUROPEJSKIEJ  W  SPRAWIE  PRAWORZĄDNOŚCI  W  POLSCE - 30 zł.
z  27  lipca  2016  roku


PLAN  MORAWIECKIEGO - 40 zł.
Plan  na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju  Polski  Ministra  Rozwoju


SYSTEM  KANCELARYJNY :
1 . pisma , system  kancelaryjny  i  archiwizacja  pism - 50 zł.
2 . instrukcja  obiegu  dokumentów  księgowych - 20 zł.


PRAWO  KONKURENCJI  ( cztery  opracowania ) - 10 zł. , 20 zł. , 30 zł. , 40 zł.
definicje , podział , historia , procedura , instytucje

FILOZOFIA - 50 zł.
skrypt
 

RELIGIE :
1 . islam - 10 zł.
2 . buddyzm - 10 zł.
3 . religie  i  związki  wyznaniowe - 30 zł. 

RETORYKA  I  ERYSTYKA - 30 zł.
opracowanie

KULTURA  JĘZYKA  POLSKIEGO
- 10 zł.
najważniejsze  zagadnienia  i  pojęcia  z  kultury  języka  polskiego

WSTĘP  DO  KOMUNIKOWANIA  SPOŁECZNEGO - 20 zł.
opracowanie - 10  zagadnień

POSTĘPOWANIE  UKŁADOWE -
10 zł.

STRUKTURA  SĄDOWNICTWA  W  POLSCE - 30 zł. 

LOGISTYKA
- 20 zł.
zagadnienia

LOGISTYKA - 30 zł.
opracowanie

TRANSPORT - 10 zł.
test  z  odpowiedziami - 23  pytania

KARTA  OCENY  RYZYKA  ZAWODOWEGO  NA  STANOWISKU  PRACY - 20 zł.
( na  przykładzie  mechanika  samochodowego -  diagnosty )

ZASOBY  MORZA  KASPIJSKIEGO : WYDOBYCIE  I  TRANSPORT  DO  EUROPY
ASPEKT  PRAWNO - MIĘDZYNARODOWY
-
10 zł.
artykuł - raport

PRAWO  DOWODOWE - 50 zł. 
54  zagadnienia

PROFILE  OSOBOWOŚCI
- 10 zł.
opis

SOCJOLOGIA - 50 zł.
100  zagadnień - opracowanie

SOCJOLOGIA  PRAWA - 100 zł.
skrypt

NAUKA  O  POLITYCE  SPOŁECZNEJ
- 30 zł.
skrypt - opracowanie

TEORIA  KONFLIKTÓW  SPOŁECZNYCH - 20 zł.
opracowanie

ZARZĄDZANIE  KONFLIKTEM
- 10 zł.


POJĘCIE  ORGANIZACJI  I  JEJ  CHARAKTERYSTYKA
- 20 zł.
opracowanie

KOMPONENTY  I  UWARUNKOWANIA  KULTURY  ORGANIZACYJNEJ
- 10 zł.
schemat

ORGANIZACJA  JAKO  SYSTEM  SPOŁECZNO - TECHNICZNY - 10 zł.
schemat

GEOGRAFIA  FIZYCZNA  POLSKI - 20 zł.


GEOGRAFIA  ROLNICTWA -
20 zł.


PRAWO  ŻYWNOŚCIOWE  I  ZARZĄDZANIE  ROLNICTWEM - 20 zł.
skrypt

POLITYKA  ŻYWNOŚCIOWA - 20 zł.
11  wykładów


UBEZPIECZENIA
- 40 zł.
12  wykładów

GOSPODARKA  PRZESTRZENNA - 30 zł.
10  wykładów


PRAWO  RZYMSKIE - 30 zł.
pytania  i  odpowiedzi


PRAWO  RZYMSKIE - 100 zł.
skrypt - opracowanie  ponad  300  zagadnień

KRYPTOGRAFICZNE  METODY  OCHRONY  PRYWATNOŚCI 
W  SYSTEMACH  TELEINFORMATYCZNYCH
- 20 zł.

opracowanie

IDEOLOGIE ( skrypt - opracowanie ) - 100 zł.
liberalizm , konserwatyzm , socjalizm , komunizm , faszyzm , rasizm , nacjonalizm , anarchizm , populizm , agraryzm , katolicyzm

WSPÓŁCZESNE  RUCHY  POLITYCZNE ( skrypt - opracowanie ) - 50 zł.
socjalizm , socjaldemokracja , liberalizm , konserwatyzm , społeczna  nauka  kościoła  katolickiego , syjonizm , teologia  wyzwolenia , faszyzm  i  nazizm , kontrkultura  i  nowa  lewica , anarchizm , gandyzm , populizm

UWARUNKOWANIA  FUNKCJONOWANIA  RUCHÓW  POLITYCZNYCH
- 40 zł.
myśl  socjalistyczna , nurt  liberalny  i  neoliberalny , nurt  konserwatywny , oświecenie , nurty  XX  wieku

POJĘCIA  Z  POLITYKI - 20 zł.
definicje  kilkudziesięciu  pojęć


METODOLOGIA  BADAŃ - 30 zł.
opracowanie

METODOLOGIA  BADAŃ  POLITOLOGICZNYCH - 20 zł.
43  zagadnienia

TEORIA  STOSUNKÓW  MIĘDZYNARODOWYCH - 30 zł.
opracowanie 

STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE  PO  UPADKU  SYSTEMU  KOMUNISTYCZNEGO  W  1989  ROKU - 50 zł.MARKETING  W  HANDLU  I  USŁUGACH - 30 zł.
opracowanie

MNIEJSZOŚCI  NARODOWE  I  ETNICZNE - 20 zł.
opracowanie

UNESCO ( Organizacja  Narodów  Zjednoczonych  do  spraw  Oświaty , Nauki  i  Kultury ) - 20 zł.

STREFA  EURO ( walutowa )
- 20 zł.
skrypt

KALENDARIUM  WSTĘPOWANIA  POLSKI  DO  UNII  EUROPEJSKIEJ - 20 zł.


NATO ( PAKT  PÓŁNOCNOATLANTYCKI ) - 30 zł.
bibliografia - wykaz  109  pozycji  w  języku  polskim  i  angielskim  o  NATO
książki , skrypty , prace , rozprawy , artykuły  itp.

POLSKA  W  NATO - 20 zł.
opracowanie

KONFLIKTY  ZBROJNE  W  DRUGIEJ  POŁOWIE  XX  WIEKU - 20 zł.
krótkie  opisy  wojen

MASONERIA - 20 zł.
opracowanie

WPŁYW POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956 ROKU NA WYDARZENIA GOSPODARCZE W POLSCE - 30 zł.


WYKAZ  USTAW  I  PRZEPISÓW  SZCZEGÓLNYCH - 50 zł. :
- działalność  gospodarcza
- banki
- własność  przemysłowa  i  konkurencja
- papiery  wartościowe  i  giełdy

STOSUNKI  MIĘDZYNARODOWE
- 30 zł.
- czynniki  międzynarodowych  stosunków  politycznych
- państwo
- prawa  człowieka
- kultura
- Unia  Europejska  w  polityce  zagranicznej  Polski  po  1989  roku
- reżimy  międzynarodowe
- transnarodowe  sieci  w  stosunkach  międzynarodowych
- procesy  integracyjne  w  Europie
- region  i  regionalizm  w  stosunkach  międzynarodowych
- bezpieczeństwo  międzynarodowe