SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

KSIĄŻKI

SĄ  TO  KSIĄŻKI  NAUKOWE , PODRĘCZNIKI , KOMENTARZE , RAPORTY , BROSZURY  MOGĄCE  SŁUŻYĆ  
DO  NAUKI  LUB  JAKO  LITERATURA DO NAPISANIA  WŁASNYCH  PRAC  DYPLOMOWYCH LUB ZALICZENIOWYCH.

1 . CZYNNIKI  WPŁYWAJĄCE  NA  WIARYGODNOŚĆ  ZEZNAŃ  ŚWIADKÓW - 50 zł. 
2 . PRZESŁUCHANIE  POZNAWCZE - 30 zł.
3 . STRATEGIA  OBRONNOŚCI  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ - 50 zł.
4 . STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022-50
5 . TRANSPORT  I  SPEDYCJA - podręcznik  do  kształcenia  w  zawodzie  technik  logistyk - 50 zł.
6 . DOWODZENIE  W  OPERACJACH  ANTYKRYZYSOWYCH  I  POŁĄCZONYCH - 50 zł. 
7 . OKAZANIE - jeden  ze  środków  dowodowych  w  kryminalistyce - 30 zł.
8 . NIERUCHOMOŚCI -
leksykon  pojęć  i  definicji - 50 zł.
9 . KODEKS  ARGUMENTACYJNY  DLA  PRAWNIKÓW - 30 zł.
10 . KONTROLA  OPERACYJNA - 30 zł.
11 . POLSKIE  PRAWO  KARNE - 50 zł.
12 . HISTORIA  DOKTRYN  POLITYCZNO PRAWNYCH - 30 zł.
13 . KODEKS  POSTĘPOWANIA  CYWILNEGO  z  komentarzem ( art.  od  367  do  505 37 ) 30 zł.
14 . KODEKS  POSTĘPOWANIA  KARNEGO  z  komentarzem - 150 zł.
15 . PODRĘCZNIK  POLICJANTA  PIONU  PREWENCJI - 50 zł.
16 . INFORMACJA  Z  DZIAŁAŃ  POLICJI  W  ZAKRESIE  ZAPOBIEGANIA  PRZESTĘPCZOŚCI 
       ORAZ  PATOLOGIOM  SPOŁECZNYM  W  2011  ROKU
-
50 zł. 
17 . UŻYCIE  LUB  WYKORZYSTANIE  ŚRODKÓW  PRZYMUSU  BEZPOŚREDNIEGO  PRZEZ  POLICJANTÓW - 30 zł.
18 . PROCES  KARNY  W  ŚWIETLE  KONSTYTUCJI - 50 zł.
19 . RESOCJALIZACJA - 30 zł.
20 . ZADANIA  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  W  ZAKRESIE  OCHRONY  ŚRODOWISKA - 30 zł.
21 . KODEKS  WYKROCZEŃ - KOMENTARZ ( 2013 rok ) - 100 zł.
22 . DYLEMATY  POLITYKI  BEZPIECZEŃSTWA  POLSKI  NA  POCZĄTKU  DRUGIEJ  DEKADY  XXI  WIEKU - 50 zł.
23 . KODEKS  WYKROCZEŃ - KOMENTARZ ( 2009 rok ) , ( dwa  komentarze ) -
100 zł. , 50 zł.
24 . USTAWA  O  OCHRONIE  ZABYTKÓW  I  OPIECE  NAD  ZABYTKAMI - KOMENTARZ ( 2004 rok ) - 30 zł.
25 . USTAWA  O  OCHRONIE  ZABYTKÓW  I  OPIECE  NAD  ZABYTKAMI - KOMENTARZ ( 2010 rok ) - 50 zł.
26 . PRAWO  OCHRONY  ZABYTKÓW - 50 zł.
27 . PRAWNA  OCHRONA  ZABYTKÓW  NIERUCHOMYCH  W  POLSCE - 50 zł.

28 . SYSTEM  OCHRONY  ZABYTKÓW  W  POLSCE - 30 zł.

29 . RAPORT  NA  TEMAT  FUNKCJONOWANIA  SYSTEMU  OCHRONY  DZIEDZICTWA  KULTUROWEGO  W  POLSCE 
       PO  ROKU  1989
- 30 zł.
30 . AKCESJA  POLSKI  DO  NATO - 20 zł.
31 . ORGANIZACJA  TRAKTATU  PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO ( NATO ) - 50 zł.
32 . KRYZYS  KONSTYTUCYJNY  W  POLSCE  2015 - 2016 - 30 zł.
33 . ANALIZA  GOSPODARCZO - HANDLOWA  CAŁOŚCIOWEGO  GOSPODARCZEGO  I  HANDLOWEGO 
       POROZUMIENIA  Z  KANADĄ ( CETA ) DLA  POLSKIEJ  GOSPODARKI  I  PRZEDSIĘBIORCÓW
-
50 zł.
34 . MARKETING  MANAGEMENT ( w  języku  angielskim ) - 50 zł.
35 . MARKETING . PODRĘCZNIK  EUROPEJSKI - 50 zł.
36 . WYWIERANIE  WPŁYWU  NA  LUDZI - 20 zł.
37 . DOSKONAŁY  BIZNESPLAN - 30 zł.
38 . BEZPIECZEŃSTWO  WSCHODNIEJ  GRANICY  UNII  EUROPEJSKIEJ  W  TRANSGRANICZNYM  PRZEPŁYWIE 
       OSÓB  I  TOWARÓW
- 50 zł.
39 . ZARZĄDZANIE - NOWE  PERSPEKTYWY - 50 zł.
40 . GRANICE  W  ZARZĄDZANIU  KAPITAŁEM  LUDZKIM - 50 zł.
41 . NOWOCZESNE  FORMY  PROMOCJI - 30 zł.
42 . OD  WIELOKULTUROWOŚCI  MIEJSCA  DO  MIĘDZYKULTUROWOŚCI  RELACJI  SPOŁECZNYCH - 50 zł.
43 . MARKETING  W  PRAKTYCE - 10 zł.
44 . STOP  PRZESTĘPCZOŚCI  PRZECIWKO  DZIEDZICTWU - 30 zł.
45 . SŁUŻBY  SPECJALNE , POLICYJNE  I  SKARBOWE  A  PRAWA  CZŁOWIEKA - STANDARDY  KONSTYTUCYJNE 
       I  MIĘDZYNARODOWE  ORAZ  KIERUNKI  NIEZBĘDNYCH  ZMIAN  LEGISLACYJNYCH
-
20 zł.
46 . WSPÓŁCZESNY  RYNEK  PRACY - zatrudnienie  i  bezrobocie  w  XXI  wieku - 50 zł.