SPRZEDAŻ PRAC DYPLOMOWYCH , ZALICZENIOWYCH , PREZENTACJI
prace-magisterskie.pl.tl

PEDAGOGIKA


1 . AKTYWNOŚĆ  I  BIERNOŚĆ  W  ZACHOWANIU  UCZNIÓW  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ - PROBLEMATYKA  
     AKTYWIZACJI  INTELEKTUALNEJ  I  SPOŁECZNEJ

2 . ASPEKTY  PEDAGOGICZNE  PROBLEMU  DZIECKA  Z  SYNDROMEM  FAS ( alkoholowy  zespół  płodowy )

3 . BEZSTRESOWE  WYCHOWANIE  DZIECI  W  OCENIE  RODZICÓW

4 . CZAS  WOLNY  DZIECKA  W  RODZINIE  I  SZKOLE

5 . FUNKCJE  OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE  ŚWIETLICY  NA  PRZYKŁADZIE  ŚWIETLICY  INTEGRACYJNEJ  
     DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  Z  RODZIN  DYSFUNKCYJNYCH


6 . GOTOWOŚĆ  EDUKACYJNA  DZIECKA

7 . GOTOWOŚĆ  SZEŚCIOLATKA  DO  PODJĘCIA  NAUKI  SZKOLNEJ

8 . GRY  I  ZABAWY  W  EDUKACJI  MATEMATYCZNEJ  W  NAUCZANIU  POCZĄTKOWYM

9 . LĘK  UCZNIÓW  JAKO  OGRANICZENIE  W  PROCESIE  EDUKACJI

10 . NAGRODY  I  KARY  JAKO  NARZĘDZIA  STOSOWANE  W  PROCESIE  WYCHOWANIA

11 . NEGATYWNE  METODY  DYDAKTYCZNE  JAKO  ELEMENT  KSZTAŁTOWANIA  UCZNIA

12 . NIEPOWODZENIA  SZKOLNE  DZIECI  Z  RODZIN  O  WYSOKIM  STATUSIE  MAJĄTKOWYM  I  SPOŁECZNYM

13 . OGNISKO  OPIEKUŃCZE  X  JAKO  PLACÓWKA  KSZTAŁTUJĄCA  ROZWÓJ  ORAZ  ZAINTERESOWANIA  DZIECI

14 . OPINIE UCZNIÓW NA TEMAT ZAJĘĆ MUZYKOTERAPII NA PRZYKŁADZIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO X

15 . OCZEKIWANIA  I  POSTAWY  UCZNIÓW  WOBEC  LEKCJI  I  NAUCZYCIELA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

16 . POSTAWY  RODZICIELSKIE  I  TEMPERAMENT  DZIECKA  JAKO  CZYNNIKI  WARUNKUJĄCE  ZACHOWANIE  
       W  PRZEDSZKOLU

17 . PRÓBA MONOGRAFII OGNISKA OPIEKUŃCZEGO nr.14 "SMYK" MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
       W  PŁOCKU


18 . ROLA  I  ZADANIA  LOGOPEDY  ORAZ  ICH  KSZTAŁCENIE  W  OPINII  STUDENTÓW  PEDAGOGIKI

19 . ROLA  I  ZADANIA  LOGOPEDY  W  KLASACH  I , II , III  WE  WSPÓŁCZESNEJ  SZKOLE  PODSTAWOWEJ

20 . PROBLEMY  SZKOLNE  DZIECI  Z  RODZIN  PATOLOGICZNYCH

21 . SYTUACJA  SZKOLNA  DZIECI  Z  SYNDROMEM  FAS ( alkoholowy  zespół  płodowy )

22 . STREETWORKING  JAKO  NOWY  MODEL  PRACY  PEDAGOGICZNEJ

23 . SZANSE  EDUKACYJNE  UCZNIÓW  RODZIN  POZOSTAJĄCYCH  BEZ  PRACY

24 . TERAPEUTYCZNY  WPŁYW  BAŚNI  I  BAJEK  NA  ROZWÓJ  DZIECKA

25 . UWARUNKOWANIA  ORGANIZACJI  ZABAW  W  PRZEDSZKOLU  NA  PRZYKŁADZIE  X

26 . WALORY  EDUKACYJNE  MUZYKOTERAPII

27 . WERYFIKACJA  PRZYDATNOŚCI  DO  NAUCZANIA  ZINTEGROWANEGO  W  KLASIE  DRUGIEJ  PODRĘCZNIKA  
       " NOWA  BŁĘKITNA  MATEMATYKA "  L . Kłosowski , M . Sznajder


28 . WYCIECZKA  JAKO  JEDNA  Z  FORM  REALIZACJI  TREŚCI  W  EDUKACJI  SPOŁECZNO - PRZYRODNICZEJ  
       W  NAUCZANIU  POCZĄTKOWYM

29 . WYPOSAŻENIE  PRACOWNI  MUZYCZNYCH  W  SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH  W  X

30 . ZABURZENIA  W  ZACHOWANIU  UCZNIÓW  MAJĄCYCH  PROBLEMY  W  NAUCE